Onze algemene voorwaarden

Partijen

1. Nedsoft BV, gevestigd en kantoorhoudende te Ridderkerk, hierbij rechtsgeldig, hierna te noemen “NedTrack”, en aan Nedtrack gelieerde partijen en 2. de partij die zich middels een toegangscode toegang
verschaft tot de Data op de Website, hierna te noemen “Gebruiker”, Nemen in aanmerking dat:
a. Gebruiker een Systeem heeft aangeschaft welk data van buitendienstmedewerkers en of voertuigen en
objecten doorstuurt naar de server van NedTrack. De klant kan via internet de informatie raadplegen.
b. NedTrack rechthebbende is op de Software die aan het Systeem ten grondslag ligt.
c. Gebruiker het recht tot gebruik van deze Software wenst te verwerven.
d. NedTrack de Data die Gebruiker genereert door het gebruik van het Systeem via haar server ter beschikking kan stellen.
e. Gebruiker het recht tot toegang tot de Data via een Website wenst te verwerven.
f. Gebruiker daartoe een Overeenkomst heeft gesloten met NedTrack, van welke Overeenkomst de onderhavige voorwaarden integraal deel uitmaken.
g. De voorwaarden waaronder Gebruiker het recht tot gebruik van de Software en het recht tot toegang tot de Data verwerft zijn vastgelegd in de onderhavige voorwaarden; Verklaren te zijn overeengekomen als volgt.
h. Wij een Fair Use Policy hanteren van 6500km per maand aan rit gegevens per tracker in de in het contract vernoemde landen.

Artikel 1 – Definities

1. Beschikbaarheidsgraad: de tijd dat de Website in een Meetperiode beschikbaar is voor Gebruiker, uitgedrukt in procenten.
2. Data: de data die wordt gegenereerd door het gebruik van het Systeem.
3. Dekking: NedTrack heeft dekking voor de volgende landen; Nederland, België, Luxemburg, Bulgarije, Cyprus,Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen,
Malta, Nootwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
4. Geplande niet-beschikbaarheid: periodes waarbij vooraf medegedeeld de website niet beschikbaar is.
5. Kantoortijden: maandag tot en met donderdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur en vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur, met uitzondering van nationale feestdagen.
6. Meetperiode: een periode van een kalendermaand.
7. Overeenkomst: de overeenkomst zoals gesloten tussen Gebruiker en NedTrack.
8. Software: de computerprogrammatuur die aan het Systeem ten grondslag ligt.
9. Startdatum: de datum waarop Gebruiker zich middels een toegangscode voor het eerst toegang verschaft tot de Website en zich hierdoor met de onderhavige voorwaarden akkoord verklaart.
10. Systeem: het systeem NedTrack en de opvolgende versies/upgrades van dit systeem, dat data van buitendienstmedewerkers en of voertuigen en objecten doorstuurt naar de server van NedTrack en waarmee
de klant via internet de informatie kan raadplegen.
11. Website: de website (http://nedtrack.nedsoft.nl) waarmee NedTrack Gebruiker toegang verleent tot de Data.

Artikel 2 – Licentie

1. NedTrack verleent Gebruiker een niet-exclusieve licentie tot het gebruik van de onderliggende software van het Systeem. De licentie is tijdelijk, persoonlijk en niet overdraagbaar.
2. Het gebruiksrecht zoals verleend in lid van het onderhavige artikel kent onder meer de volgende beperkingen:
a. Het is Gebruiker niet toegestaan de Software in gebruik te geven aan derden of deze ten behoeve van derden te gebruiken.
b. Het is Gebruiker niet toegestaan de Software te wijzigen, of aan te passen.
c. Het is Gebruiker niet toegestaan de broncode van de Software door middel van reverse engineering te reconstrueren.
4. Het staat NedTrack vrij op enig moment wijzigingen in de Software aan te brengen, voor zover de functionaliteiten van de Software daarmee niet ingrijpend worden gewijzigd.

Artikel 3: Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen Nedtrack en Gebruiker komt tot stand wanneer Gebruiker mondeling of schriftelijk heeft bevestigd akkoord te zijn met een offerte, dan wel wanneer er tot daadwerkelijke uitvoering van de opdracht is overgegaan.
2. Per overeenkomst ligt een specifieke offerte/overeenkomst ten grondslag. Hierop staan de voor die specifieke situatie overeengekomen afspraken waaronder; de aard van de overeenkomst, looptijden, prijzen afspraken omtrent betalingen en facturatie etc.
3. Na het verstrijken van de termijn zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, blijft de overeenkomst tot stand tot het moment dat één van de partijen deze opzegt, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
4. Eventuele aanvulling, wijzigingen of afwijkingen op deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden vastgelegd en bevestigd door Nedtrack en de overeengekomen aanvullingen, wijzigingen of afwijkingen hebben voorrang op de zaken zoals deze zijn vastgesteld in de voorliggende voorwaarden.
5. Een overeenkomst welke door middel van een opdrachtbevestiging tot stand is gekomen, (ook indien die via internet tot stand is gekomen), kan gezien de aard van de op maat gemaakte leverantie, geplande werkzaamheden en gedane bestellingen, niet worden ontbonden of worden geannuleerd. Indien een opdrachtgever een dergelijke koop toch annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Nedtrack en de winstderving voor Nedtrack, te vermeerderen met BTW, aan Nedtrack te vergoeden.
6. Nedtrack is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en de toegang tot de web applicatie te ontzeggen op het moment dat Gebruiker aan Nedtrack meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen dan wel op het moment dat Nedtrack uit de omstandigheden moet afleiden dat Gebruiker niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen dan wel op het moment dat (de onderneming van) Gebruiker zijn activiteiten staakt. Echter, de betalingsverplichting blijft ten alle tijde bestaan.

Artikel 4 – Levering

1. Alle (lever)termijnen worden door Nedtrack naar beste weten vastgesteld en worden zoveel mogelijk in acht genomen. Zodra Nedtrack op de hoogte is van een omstandigheid die tijdige levering mogelijk in de weg staat, meldt Nedtrack dit aan Gebruiker. Nedtrack geeft, indien mogelijk, een realistische schatting aan wanneer de betreffende levering zal geschieden. Gebruiker heeft in geen geval recht op schadevergoeding in verband met een te late levering. Nedtrack heeft te allen tijde het recht deelleveringen te verrichten.
2. Nedtrack zal zich inspannen om overeengekomen diensten en goederen correct en tijdig conform contract te leveren. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen de door Nedtrack opgegeven termijnen en levertijden evenwel nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. In geval vooruitbetaling is overeengekomen gaan opgegeven termijnen en levertijden eerst lopen nadat Nedtrack de overeengekomen vooruitbetaling op haar bankrekening heeft ontvangen.
3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
4. Nedtrack is bevoegd om vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.
5. Bij gebreke of weigering van afname door Gebruiker van overeengekomen dienstverlening of bestelde goederen is Gebruiker aan Nedtrack een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de overeengekomen vergoeding c.q. koopsom voor de niet afgenomen producten en/of diensten, te verhogen met de wettelijke rente daarover. De dag waarop de afname wordt geweigerd, geldt als de dag van levering. 
6. Afname wordt geacht geweigerd te zijn indien overeengekomen producten en/of diensten aan Gebruiker ter aflevering zijn aangeboden maar aflevering redelijkerwijs onmogelijk is gebleken ten gevolge van aan Gebruiker toe te rekenen omstandigheden.

Artikel 5 – Inbouw, service en garantie

1. Gebruiker dient Nedtrack (of een door Nedtrack ingeschakelde derde) in staat te stellen om de geleverde apparatuur in de voertuigen en/of andere materialen in te bouwen, uit te bouwen en onderhoud te verrichten op een vooraf afgesproken locatie, datum en tijdstip.
2. Nedtrack (of een door Nedtrack ingeschakelde derde) is niet aansprakelijk is voor eventuele schade die is ontstaan aan het voertuig tijdens de mogelijke testrit die de monteur bij de inbouw van de apparatuur moet maken.
3. Gebruiker dient het betreffende voertuig en/of andere materialen op het afgesproken tijdstip ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van de montagewerkzaamheden en stelt Nedtrack (of een door Nedtrack ingeschakelde derde) in staat om eenmaal aangevangen werkzaamheden te voltooien. Voor het op de inbouw dag uit roulatie houden van de voertuigen en eventueel beschikbaar stellen van vervangend vervoer aan de betrokken werknemer, is de Gebruiker zelf verantwoordelijk.
4. Standaard wordt er een scherpe prijs gerekend voor het inbouwen van de apparatuur in de voertuigen en/of andere materialen. Er wordt uitgegaan van inbouwwerkzaamheden op één locatie waarbij in meerdere voertuigen/objecten aaneensluitend kan worden ingebouwd. Tegen een geringe toeslag is inbouw op zaterdag ook mogelijk. Gebruiker zorgt dat Nedtrack (of een door Nedtrack ingeschakelde derde) op de vooraf afgesproken tijd toegang krijgt tot de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. Voertuigen en/of materiaal waar werkzaamheden bij uitgevoerd moeten worden dienen op tijd, bereikbaar en veilig op de locatie te zijn.
5.Indien er niet aan de voorwaarden zoals beschreven in lid 4 van dit artikel wordt voldaan heeft Nedtrack het recht om, na een wachttijd van een half uur, het op dat moment geldende uurloon in rekening te brengen voor de tijd die er gewacht wordt. Nedtrack heeft het recht om kosten te berekenen als de inbouw/werkzaamheden van hetgeen overeengekomen is in de overeenkomst afwijken of geen doorgang kunnen hebben.
6. Indien Gebruiker afspraken over inbouwen/uit te voeren werkzaamheden geannuleerd of gewijzigd wenst hebben, dient Gebruiker dit minstens 24 uur voor de afspraak telefonisch dan wel per email door te geven. Indien Gebruiker dit later doorgeeft heeft Nedtrack het recht kosten te berekenen.
7. Nedtrack verplicht zich tot een standaard garantieperiode van tenminste twee jaar op alle apparatuur inclusief hiervoor benodigde uren voor montage of reparatiewerkzaamheden, tenzij anders overeengekomen. Onder garantie vallen alle door Nedtrack beïnvloedbare kosten (dus niet bijv. communicatiekosten, stilstand kosten voertuig e.d.) welke noodzakelijk zijn voor het correct laten functioneren van de apparatuur of onderdelen daarvan, behalve als er sprake is van opzet, nalatigheid en/of grove schuld welke is te verwijten aan Gebruiker.
8. De kosten van inspectie en het herstellen van gebreken in onderstaande gevallen worden door Nedtrack, na schriftelijke toestemming, aan Gebruiker berekend:
– Noodzakelijke reparaties ten gevolge van aantoonbaar oneigenlijk, niet oordeelkundig en onbevoegd gebruik van de apparatuur, diefstal en aanrijdingschade;
– Storingen als gevolg van externe factoren, zoals blikseminslag, brand, storm, vocht, molest en de invloed van ander apparatuur en/of software;
– Serviceverzoeken welke het gevolg zijn van veranderde omstandigheden bij Gebruiker of andere omstandigheden welke geen verband houden met de functie van de apparatuur.
9. Het is Gebruiker noch derden toegestaan anders dan met schriftelijke toestemming van Nedtrack, reparaties of andere werkzaamheden, behoudens normale bediening, aan de apparatuur te verrichten, dit op straffe van verval van de rechten uit deze overeenkomst voor de apparatuur waar die werkzaamheden aan hebben plaatsgevonden.
10. In de voorkomende gevallen dat Gebruiker kiest voor eigen inbouw/installatie van de Nedtrack apparatuur, al dan niet door een door Gebruiker ingeschakelde derde, vervallen lid 1 t/m 8 van dit artikel. De garantieverplichtingen van Nedtrack zijn in dat geval beperkt tot het kosteloos omruilen van defecte apparatuur, binnen de overeengekomen garantieperiode.
11. Als Gebruiker een demonstratie-tracker in het bezit heeft, dient Gebruiker na een periode van 4 weken te laten weten aan Nedtrack of deze demonstratie-tracker omgezet wordt naar een contract. Indien dat niet van toepassing is, dient de demonstratie-tracker binnen twee weken terug gestuurd te worden aan Nedtrack. Indien Gebruiker dit niet doet, zal de demonstratie-tracker als aangeschaft beschouwd worden en in rekening gebracht worden bij Gebruiker.
12. Door de inbouw van de NedTrack(s) gaat Gebruiker automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden van NedTrack.

Artikel 6 – Dienstverlening

1. Vanaf de Startdatum stelt NedTrack via de Website aan Gebruiker de data die Gebruiker genereert door het gebruik van het Systeem ter beschikking.
2. Het staat NedTrack vrij op enig moment wijzigingen met betrekking tot de Website aan te brengen, voor zover de functionaliteiten van de Website daarmee niet ingrijpend worden gewijzigd.
3. Het is Gebruiker niet toegestaan wijzigingen in het Systeem aan te brengen. Indien Gebruiker een wijziging in het Systeem zou aanbrengen op grond waarvan de snelheid waarmee de data naar de server van NedTrack
wordt gezonden zodanig wordt gewijzigd dat er vaker dan één maal per 2 minuten data naar die server wordt gezonden, is NedTrack gerechtigd het door Gebruiker aan haar te betalen bedrag eenzijdig te verhogen.

Artikel 7 – Prijzen en betalingen

1. Alle door Nedtrack gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn exclusief BTW.
2. Gebruiker betaalt voor de licentie als bedoeld in artikel 2 van deze voorwaarden en voor de dienstverlening als bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden aan NedTrack de maandelijkse vergoeding zoals opgenomen in
de Overeenkomst.
3. Het is Gebruiker niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in het Systeem.
4. De vergoeding als bedoeld in lid 2 van dit artikel dient door Gebruiker maandelijks vooraf, uiterlijk drie dagen voorafgaand aan de eerste dag van de maand ten aanzien waarvan de betaling verschuldigd is, aan NedTrack te
worden voldaan.
5. Gebruiker is verplicht, ter betaling van de door hem aan NedTrack verschuldigde bedragen, tot het moment dat de laatste verplichting voor Gebruiker uit hoofde van de Overeenkomst is voldaan, een machtiging tot
automatische incasso aan NedTrack te verstrekken en verstrekt te houden. Gebruiker is tot uiterlijk 5 dagen na afschrijving gerechtigd de betaling te laten storneren.
6. Gebruiker geeft hierbij aan NedTrack het onherroepelijk recht om het innen van de aan NedTrack verschuldigde betalingen aan een derde partij over te dragen.
7. Gebruiker doet hierbij uitdrukkelijk afstand van enige bevoegdheid tot verrekening of opschorting van zijn betalingen.
8. Indien Gebruiker niet aan zijn betalingsverplichting als bedoeld in lid 4 van dit artikel voldoet – daaronder begrepen de situatie dat de betaling wordt gestorneerd – zijn alle betalingen die Gebruiker aan NedTrack op
grond van de Overeenkomst tot aan het einde daarvan dient te voldoen ineens opeisbaar en heeft NedTrack de bevoegdheid het totaalbedrag ineens te incasseren.
9. Indien Gebruiker zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is NedTrack bevoegd de diensten en producten stop te zetten en buiten werking te stellen.
10. Indien Gebruiker zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is hij in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en. De Gebruiker is een rente verschuldigd van 3% per maand of
gedeelte van een maand, cumulatief te berekenen over de verschuldigde som. De Gebruiker is, na daartoe door Nedtrack te zijn gemaand, te zake van buitengerechtelijke kosten minimaal 25% van de som van de
verschuldigde som plus de hierboven genoemde vertragingsrente, met een absoluut minimum van € 100,00, verschuldigd. Nedtrack heeft het recht, voor elke aan de Gebruiker verzonden betalingsherinnering of
aanmaning etc., een bedrag van tenminste € 25,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 8 – Beschikbaarheid

1. De Beschikbaarheidsgraad binnen Kantoortijden van de Website is minimaal 98% gemeten over de gehele periode van drie aaneengesloten Meetperiodes.
2. Werkzaamheden die in de Geplande niet-beschikbaarheid moeten plaatsvinden, worden niet uitgevoerd binnen Kantoortijden, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien wordt overeengekomen dat een periode
van Geplande niet-beschikbaarheid binnen Kantoortijden valt, dan wordt deze periode niet meegenomen bij de vaststelling van de behaalde Beschikbaarheidsgraad. NedTrack zal minimaal 24 uur voorafgaande aan de Geplande niet-beschikbaarheid Gebruiker hierover inlichten.
3. Indien wordt geconstateerd dat de Beschikbaarheidsgraad niet is gehaald, zal NedTrack aan Gebruiker maximaal restitutie verlenen van de over de periode waarin de Beschikbaarheidsgraad niet werd gehaald betaalde vergoedingen. Deze restituties zullen door NedTrack worden verrekend met de door Gebruiker te
betalen maandelijkse vergoedingen. Gebruiker heeft geen recht op restitutie indien hij niet uiterlijk binnen een week na de constatering dat de Beschikbaarheidsgraad niet is gehaald dit per aangetekend schrijven aan NedTrack heeft laten weten.
4. Bij het bepalen van de Beschikbaarheidsgraad kan NedTrack een beroep doen op situaties van overmacht zoals opgenomen in deze Overeenkomst. Periodes van overmacht worden niet meegenomen bij de vaststelling van de behaalde Beschikbaarheidsgraad.

Artikel 9 – Dataopslag

1. NedTrack zal zorg dragen voor periodieke back-ups van de Data.
2. NedTrack verplicht zich om zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de wederpartij afkomstige gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs, wordt NedTrack geacht aan deze verplichting te hebben
voldaan.
3. De gegevens c.q. data welke door middel van de door NedTrack geleverde producten en/of diensten wordt gegenereerd kunnen onvolkomenheden bevatten. Dit kan onder andere door geen (volledige) GPS-dekking,
geen(volledige) GSM/GPRS/UMTS-dekking, onregelmatigheden in de stroomvoorziening van het object waarin de zaken door NedTrack zijn gemonteerd, onregelmatigheden bij de internetprovider van NedTrack of van de
Gebruiker, dan wel lokaal door de Gebruiker gebruikte apparatuur om toegang tot het internet te krijgen.
4. Voor zover Gebruiker met gebruikmaking van de web applicatie persoonsgegevens verwerkt is Gebruiker daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Gebruiker staat ervoor in
dat zij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt. NedTrack zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van Gebruiker en overeenkomstig de instructies van Gebruiker, waaronder mede begrepen het
bepaalde in voorliggende voorwaarden.
5. Gebruiker draagt het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van bij NedTrack of derden opgeslagen gegevens c.q. informatie dan wel onvolkomenheden in de rapporten c.q. data, tenzij de beschadiging of
teloorgang te wijten is aan grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet van NedTrack en met inachtneming van artikel 12 (overmacht) van deze voorwaarden.
6. NedTrack staat ervoor in dat alle gegevens en data van Gebruiker 7 jaar bewaard blijven. Voor het opvragen van deze gegevens ná de abonnementsperiode brengt NedTrack kosten in rekening. Na deze periode is NedTrack gerechtigd alle gegevens te verwijderen.
7. Gebruiker blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst eigenaar van zijn of haar gegeven mits aan de in artikel 7 gestelde betalingsverplichtingen is voldaan. 
8. NedTrack is niet gehouden om gehoor te geven aan lid 6 van dit artikel bedoelde verzoek, indien NedTrack nimmer een volledige betaling conform artikel 7 van Gebruiker heeft ontvangen. 
9. NedTrack hanteert voor de bewaring van gegevens in haar systemen de wettelijke bewaartermijnen. Gebruiker is zelf verplicht zorg te dragen voor de toepasselijke bewaartermijnen van de eigen administratie(s) en daarbij behorende gegevens.

Artikel 10– Beveiliging

1. NedTrack draagt zorg voor het operationele beheer van de autorisatie voor wat betreft de bij NedTrack in gebruik zijnde toegangsbeveiliging en hulpmiddelen.
2. Gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen door personen die Gebruiker door middel van het verlenen van autorisatie toegang verschaft tot de Software en de Website.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

1. De partij die toerekenbaar tekortschiet jegens de andere partij en/of onrechtmatig handelt jegens de ander partij, is aansprakelijk voor vergoeding van de door die partij geleden en of te lijden schade. Partijen kunnen
alleen aanspraak maken op vergoeding van hun schade wanneer de benadeelde partij de tekortschietende of onrechtmatig handelende partij in gebreke stelt en deze laatste partij niet binnen de gestelde termijn is
overgegaan tot nakoming c.q. opheffing van de onrechtmatige situatie. De verplichting tot ingebrekestelling vervalt indien nakoming of herstel blijvend onmogelijk is.
2. De aansprakelijkheid op grond van het voorgaande artikellid is per voorval of combinatie van gelijksoortige en verbonden voorvallen beperkt tot maximaal twaalf maal het maandbedrag dat Gebruiker aan NedTrack
dient te betalen.
3. De aansprakelijkheid van partijen voor indirecte of gevolgschade wordt expliciet uitgesloten. Voorbeelden hiervan zijn winstderving of gemiste besparingen.
4. De aansprakelijkheidsbeperking van artikellid 2 vervalt wanneer:
a. de schade is veroorzaakt door schending van intellectuele eigendomsrechten;
b. de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de nalatige/onrechtmatig handelende partij.

Artikel 12 – Overmacht

1. In geval van overmacht is NedTrack niet aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker lijdt. Indien de Website tijdens de periode van overmacht niet beschikbaar was, wordt deze periode niet meegenomen bij de
vaststelling van de Beschikbaarheidsgraad.
2. Van overmacht aan de zijde van NedTrack is onder meer sprake indien leveranciers waarvan NedTrack afhankelijk is hun verplichtingen niet nakomen of wanneer het netwerk van NedTrack komt stil te liggen
vanwege redenen die niet aan haar toegerekend kunnen worden, zoals onder meer, maar niet uitsluitend, een cyber attack of een storing in het internetverkeer of enige andere van buiten komende oorzaak.
3. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst tussentijds met
onmiddellijke ingang te beëindigen, met dien verstande dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is nadat de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog werd
nagekomen, of de aard of omvang van de tekortkoming de tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten en eigendomsvoorbehoud

1. Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot de
web applicatie, de producten, diensten en enige andere documentatie, zijn het exclusieve eigendom van NedTrack en/of diens licentiegever(s).
2. NedTrack behoudt zich het eigendom van alle geleverde en te leveren producten (apparatuur) voor tot op het tijdstip waarop Gebruiker aan zijn of haar verband houdende betalingsverplichting heeft voldaan.
3. Slechts na volledige betaling van het ten gevolge van een gesloten overeenkomst aan NedTrack verschuldigde, komt aan Gebruiker een niet-exclusief gebruiksrecht van de web applicatie toe. De web
applicatie en bijbehorende softwarematige objecten blijven te allen tijde eigendom van NedTrack.
4. Het is Gebruiker niet toegestaan een aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van NedTrack op of in de web applicatie, producten, diensten of andersoortige documentatie van NedTrack te wijzigen, te
verwijderen of onherkenbaar te maken.
5. Het is Gebruiker niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van de NedTrack of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registreren in enig land, waar dan ook ter wereld.
6. Indien de opdracht voor de levering en/of het verrichten van de werkzaamheden niet aan NedTrack wordt gegund, verplicht de ontvanger van de offerte zich de complete documentatie met adviezen rapporten,
tekeningen, ontwerpen, (software) modellen etc. binnen 3 werkdagen na de datum der beslissing te vernietigen. Het vermenigvuldigen van de stukken als voornoemd is niet toegestaan. Indien NedTrack
constateert dat van zijn intellectuele eigendomsrechten onrechtmatig gebruik wordt c.q. is gemaakt (door Gebruiker of een derde), behoudt hij zich het recht voor aan de Gebruiker een terstond opeisbare boete op te
leggen van € 10.000,- , zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en onverminderd het recht van NedTrack ter zake volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 – Bescherming persoonsgegevens

1. Partijen gaan voor het wettelijk kader omtrent de privacy uit van de toepasselijkheid op de Dienstverlening van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“WBP”) en de daaruit voortvloeiende regelgeving. Partijen stellen
vast dat Gebruiker verantwoordelijke is en NedTrack bewerker is in de zin van de WBP. Partijen gaan ervan uit dat de uitvoering van deze Overeenkomst niet leidt tot de verwerking van persoonsgegevens buiten de
Europese Unie.
2. Gebruiker zal NedTrack schriftelijk informeren over de wijze waarop zij uitvoering geeft aan haar verplichtingen uit hoofde van de WBP, voor zover van belang voor de uitvoering van deze Overeenkomst.
Gebruiker staat ervoor in dat is voldaan aan de vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door Gebruiker worden ingevoerd.
3. NedTrack zal persoonsgegevens zoals die in het kader van de Dienstverlening aan haar bekend worden, uitsluitend verwerken ter uitvoering van de opdracht zoals verstrekt in deze Overeenkomst en geheimhouding
in acht nemen.
4. NedTrack zal zorg dragen voor technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te realiseren.

Artikel 15 – Overige bepalingen

1. Eventuele algemene voorwaarden van Gebruiker zijn niet van toepassing.
2. Indien één of meer van deze bepalingen in deze overeenkomst ongeldig, in strijd met de wet of onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg
onderhandelen over een nieuwe bepaling, ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of onafdwingbare bepaling volgt.
3. Kennisgevingen die partijen op grond van de Overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats.
4. Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door een partij zijn bevestigd.
5. Het door een partij niet uitoefenen van enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.
6. Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding voort te duren, blijven bestaan.

Artikel 16 – Forum- en rechtskeuze

1. Geschillen welke uit deze Overeenkomst mochten voortvloeien of daarmee verband houden zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
2. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

Scroll naar boven

Bereken jouw tarief

In 2 minuten bereken je geheel vrijblijvend jouw tarief voor de slimste telematica oplossingen.